מדריך שכולו טוב

מסגרות שיקומיות ברפואת הנפש

תהליך קבלת שירותי סל שיקום

קבוצת שכולו טוב
-
13.10.2015

על מנת לקבל את שירותי השיקום הרלוונטיים למתמודד, קיים מנגנון ביורוקרטי המסדיר את תהליך קבלת השירותים. בחלק זה יוצג התהליך ובסופו יוצג תרשים הממחיש את התהליך.

 1. פניה למוסד לביטוח לאומי, או לפסיכיאטר המוכר על ידי מערכת השיקום כזכאי לתת הכרה דומה לשם קבלת הכרה מביטוח לאומי בנכות בשיעור 40% לפחות. לבירור בנוגע לאנשי המקצוע הרשאים לתת הכרה לאחוזי נכות יש ליצור קשר עם רכזות השיקום באזור המגורים של המתמודד [1].
 2. בניית תכנית שיקום. כאמור, הצעד הראשוני בתהליך השיקום הנו בניית תכנית שיקום המותאמת לרצונותיו, לצרכיו וליכולותיו של המתמודד. התכנית השיקומית מתבססת על שירותי השיקום הניתנים במסגרת סל שיקום, כפי שהוצג בתחילת הפרק. בהתאם לעקרונות השיקום הפסיכיאטרי, תכנית השיקום נבנית בשיתוף עם המתמודד ומתאם הטיפול/הגורם המפנה לוועדת השיקום האזורית וכוללת יעדים ומטרות וקביעת צעדי פעולה מפורטים. כמו כן, התוכנית והשפעותיה על התוצאות השיקומית האינדיבידואליות של האדם נבחנות מעת לעת.

הגורמים המפנים לסל שיקום הם:

א.         בית חולים פסיכיאטרי

ב.         מרפאה/תחנה לבריאות הנפש

ג.          שירותי הרווחה

ד.         מסגרת שיקומית בקהילה

ה.         מטפל פרטי (באחד ממקצועות הטיפול: עובד סוציאלי, מרפא בעיסוק, פסיכיאטר, פסיכולוג, אח/ות מוסמך/ת)

במקרים בהם אין מתאם טיפול או גוף מטפל שמסייע למתמודד, יש באפשרותו למלא את טפסי הפנייה לוועדת השיקום בעצמו, לצרף אליהם את המסמכים הנדרשים, כולל טופס הממולא על ידי הרופא הפסיכיאטר המטפל, ולהגישם ישירות לוועדת השיקום האזורית. כמו כן, יכול בן משפחה לפנות לוועדה בשם המתמודד ובהסכמתו, בצירוף כל הטפסים הנדרשים.

 1. 3. פניה לוועדת השיקום האזורית

ועדת השיקום האזורית היא הגורם המאשר את התוכנית השיקומית שנבנתה. הפניה לוועדת השיקום נעשית, כאמור, באמצעות הגורם המפנה, או פנייה עצמאית של האדם עצמו תוך משלוח כל טפסי סל השקום מלאים אל לשכת הבריאות המחוזית באזור המגורים של האדם.

בפניה לוועדת השיקום יש להגיש את הטפסים הנדרשים [2] והמסמכים מצורפים:

 • פרטים אישיים
 • דו"ח רפואי המוכן על-ידי הפסיכיאטר המטפל ואשר כולל את סיכום המחלה
 • דו"ח סיעודי במקרים בהם האדם פונה לקבלת סל שיקום ישירות ממערך האשפוז
 • סיכום  פסיכוסוציאלי אשר מוכן על-ידי הגורם המטפל
 • הערכה תפקודית.  רצוי לצרף אבחונים רלוונטיים
 • סיכום  ונימוק המלצות  הפונה והגורם המפנה
 • דיווח ממחלקת השיקום של המוסד לביטוח הלאומי
 • דיווח קביעת נכות, אחוזי נכות וסעיפי הנכות
 • טופס ויתור סודיות חתום

במידה וטיפולי שיניים, שירותי קרן שיקום ושירותי חונכות וסומכות (ביחד או לחוד) נכללו בתכנית השיקומית על המתמודד או בא כוחו להגיש את מסמכי הבקשה לשירותים האלה.

אופן הגשת המסמכים

את הטפסים והמסמכים יש להגיש באופן אישי או באמצעות הגורם המפנה באמצעות הדואר לרכז ועדת השיקום (מומלץ לשמור העתקים של המסמכים). רכז הוועדה יבחן את המסמכים ובמידת הצורך יחזיר את המסמכים  השלמות לאדם או לגורם המפנה.

 1. 4. זימון לוועדת שיקום אזורית

לאחר קבלת  החומרים ובחינתם, יזמן רכז השיקום את ועדת השיקום האזורית. הוועדה מורכבת משלושה אנשי מקצוע מבין אלה: פסיכיאטר, עובד סוציאלי, מרפא בעיסוק, פסיכולוג או אח/ות מוסמך/ת. הוועדה תבקש מהפונה להגיע למפגש עמה לצורך היכרות והתרשמות.  הפונה יכול להגיע לוועדה עם בני משפחה או כל גורם אחר שיכול לסייע. וועדת סל השיקום תתכנס ותזמן את הפונה עד כחודש מקבלת המסמכים במלואם. הוועדה תיערך באחד היישובים הנמצאים במחוז (אולם לא תמיד ביישוב בו מתגורר הפונה).

 1. החלטת וועדת שיקום אזורית 

לאחר עיון במסמכים והמפגש עם הפונה תקבל הוועדה החלטה, בהתאם לחוק שיקום נכי נפש בקהילה (תש"ס, 2000) כאשר האפשרויות הן: אישור מלא של תכנית השיקום, אישור חלקי של תכנית השיקום או דחיית התכנית. כמו כן יכולה הוועדה להציע שינויים ותוספות לתוכנית השיקומית. החלטת הוועדה בליווי הנימוקים להחלטה ישלחו בדואר לגורם המפנה, או במקרים של פניה עצמאית לפונה עצמו.

במידה והפונה אינה מרוצה מהחלטת וועדת השיקום האזורית, בין אם משום שקבעה כי אינו זכאי לתכנית שיקום ובין אם משום שהתכנית שנקבעה אינה עונה על צרכיו עומדת בפניו האפשרות לערער בתוך 45 ימים מיום קבלת החלטת הוועדה.

הערעור נעשה באמצעות פניה ישירה לאגף לבריאות הנפש במשרד הבריאות, בהתאם להנחיות הרשומות בטופס ההחלטה של ועדת השיקום.

וועדת הערר, אשר מורכבת מחמישה חברים (שלושה אנשי מקצוע ממקצועות טיפוליים (שאינם חברי וועדת השיקום האזורית), וכן משפטן ונציג ציבור). חייבת לדון בבקשת הפונה בתוך 60 ימים מיום שהגשת את הערר.

 1. 6. קבלת סל שיקום

במקרים בהם אושר לפונה סל שיקום יערכו הוא והגורם המפנה ביחד "סקר שוק" ויבחרו את המסגרת/ות  ו/או השירותים המתאימים שנותנים מענה לתוכנית השיקומית. לקבלת מידע על שירותי השיקום הקיימים ברחבי הארץ ועל ספקי השירות היכנסו לקישור: מסגרות השיקום בתחומים השונים באתר של שירותי בריאות הנפש במשרד הבריאות: www.mat.co.il/na7

 1. קליטת המתמודד במסגרת השיקומית

לאחר בחירת המסגרת המתאימה וההתקשרות עמה, יחל הפונה בפעילות, בהתאם לתוכנית השיקומית שנקבעה. רכז השיקום האזורי יעביר אישור תקציבי לשרות השיקומי. באמצעות אישור תקציבי זה מממנת המדינה את שהותו ופעילותו של הפונה בשרותי השיקום. הזכאות לסל שיקום תקפה לשנה. בתום כל שנה נבחנת תכנית השיקום ונבדק הצורך בעריכת שינויים. כמו כן, מתקיימים דיונים חוזרים בוועדות השיקום האזוריות, בהם ניתן לבקש בקשות כגון שינוי החלטה (הוספת או הפסקת קבלת שירותי שיקום מסוימים) או שינוי נותן שירות.

[1] לרשימה של לשכות הבריאות המחוזיות היכנסו ל: www.mat.co.il/nah

[2] להורדת הטפסים היכנסו: http://www.health.gov.il/DocLib/sal_shikum.doc

גישות היסטוריות להבנת וטיפול בתחלואה נפשית
ד"ר אמיר טל
-
13.10.2015
התפתחות שירותי בריאות הנפש
ד"ר אמיר טל
-
13.10.2015
מושגי יסוד בשיקום בבריאות הנפש
ד"ר אמיר טל
-
13.10.2015
הגדרת השיקום בבריאות הנפש
ד"ר אמיר טל
-
13.10.2015
השיקום בבריאות הנפש
ד"ר אמיר טל
-
13.10.2015
העברת התערבויות בבריאות הנפש
ד"ר אמיר טל
-
13.10.2015
מודל השיקום התעסוקתי
הגר אלוש סמנכ"ל שיקום
-
13.10.2015
מודל השיקום החברתי
ענבל בועז, מנהלת שיקום חברתי
-
13.10.2015
תכניות החברה והפנאי בקבוצה
ד"ר אמיר טל
-
13.10.2015
תרשים תהליך הפנייה לוועדת סל שיקום
ד"ר אמיר טל
-
13.10.2015